Cầu Long Biên dấu ấn lịch sử Cầu Long Biên dấu ấn lịch sử. Thủa còn thơ tôi đã yêu Hà Nội Khi xa rồi nỗi