Bài Tập 12 Thì Trong Tiếng Anh: 100+ Câu Hỏi Cơ Bản – Nâng Cao

Bài tập luyện 12 thì vô giờ Anh tiếp tục giúp đỡ bạn ôn tập luyện phần kiến thức và kỹ năng ngữ pháp cần thiết này rất tốt. Cùng Ôn Luyện cút vô thăm dò hiểu cụ thể nhé!

Trước tiên, hãy nằm trong Ôn luyện điểm qua quýt một trong những dạng bài xích thông thường gặp gỡ Khi thực hiện bài xích tập luyện thực hành thực tế 12 thì vô Tiếng Anh nhé!

Bạn đang xem: Bài Tập 12 Thì Trong Tiếng Anh: 100+ Câu Hỏi Cơ Bản – Nâng Cao

Bài tập luyện điền dạng trúng của động từ

Điền dạng trúng của từ
Điền dạng trúng của từ

Bài tập luyện này đòi hỏi các bạn điền dạng trúng của động kể từ. quý khách cần thiết nắm vững tín hiệu những thì, cấu hình và cơ hội phân chia động kể từ ở 12 thì.

Ví dụ: She __________ (play) tennis every Sunday.

Đáp án: plays

Ở câu này, hoàn toàn có thể thấy trạng ngữ “every Sunday” là trạng ngữ thông thường được sử dụng vô thì thời điểm hiện tại đơn. quý khách hoàn toàn có thể xác lập động kể từ tiếp tục phân chia ở dạng thời điểm hiện tại đơn. “She” là ngôi xưng loại 3, số không nhiều. Vì vậy dạng trúng của động kể từ là: “plays”.

XEM THÊM: Vẽ Sơ Đồ Tư Duy Về Thì Hiện Tại Đơn Cực Đơn Giản

Bài tập luyện lựa chọn đáp án đúng

Ở dạng này, bạn phải lựa chọn đáp án trúng trong những đáp án tiếp tục cho tới. Trước tiên nhằm thực hiện dạng này, bạn phải xác lập thì được dùng ở câu tiếp tục cho tới. Sau cơ, xác lập ngôi nhà ngữ và động kể từ rồi cấu hình câu. 

Ví dụ: She _____ to lớn Nha Trang every summer.

 1. goes
 2. went
 3. will go
 4. is going

Đáp án: A

Trạng kể từ được dùng vô câu là “every summer”. Đây là trạng kể từ thông thường được dùng vô thì thời điểm hiện tại đơn. Vậy tớ xác lập được rằng động kể từ tiếp tục phân chia ở thì thời điểm hiện tại đơn.

Chủ ngữ của câu là “she” – ngôi xưng loại 3 số không nhiều. Nên tớ tiếp tục tuyển chọn được đáp án là “goes”.

Tìm và sửa lỗi sai

Tìm và sửa lỗi sai vô câu
Tìm và sửa lỗi sai vô câu

Bài này đòi hỏi các bạn thăm dò rời khỏi lỗi sai vô câu và sửa lại. quý khách cần thiết gọi kỹ câu và thăm dò rời khỏi lỗi sai về mặt mũi ngữ pháp, kể từ vựng hoặc chân thành và ý nghĩa. Lỗi sai thông thường là lỗi về phân chia động kể từ, dùng tính kể từ ko hợp lí, trạng kể từ,…

Ví dụ: They will go to lớn the concert last night.

Đáp án: will go

Sửa lại: went

Nhờ trạng kể từ “last night” nên tớ biết câu này đang rất được phân chia ở thì vượt lên trên khứ đơn. Nên động kể từ nên phân chia ở dạng vượt lên trên khứ. 

XEM THÊM: Kiểm Tra Ngữ Pháp Tiếng Anh: Top 5 Trang Web Miễn Phí

Bài tập luyện 12 thì vô Tiếng Anh

Sau Khi tiếp tục thăm dò hiểu những dạng bài xích tập luyện về 12 thì vô Tiếng Anh, hãy nằm trong Ôn luyện thực hành thực tế những bài xích bên dưới nhé!

Bài tập luyện cơ bản

Bài 1: Điền vô dù rỗng dạng trúng của kể từ vô ngoặc

 1. She __________ (play) tennis every Sunday.
 2. They __________ (visit) their grandparents last week.
 3. I __________ (watch) a movie next weekend
 4. He __________ (study) Spanish at the moment.
 5. We __________ (have) lunch when they arrived.
 6. __________ you __________ (visit) your parents next month?
 7. I __________ (not finish) my homework yet.
 8. They __________ (go) to lớn the beach tomorrow.
 9. When I arrived, he __________ (wait) for má.
 10. __________ she __________ (go) to lớn the buổi tiệc ngọt last night?

Bài 2: Chọn đáp án đúng đắn nhất cho tới từng câu sau

1, She _____ to lớn Nha Trang every summer.

 1. goes
 2. went
 3. will go
 4. is going

2, We _______ to lớn her house last night.

 1. go
 2. went
 3. will go
 4. are going

3, I _______ English for two years.

 1. am studying
 2. studied
 3. will study
 4. have studied

4, _____ they go to lớn the show last night?

 1. Did
 2. Do
 3. Will
 4. Are

5, We _______ to lớn the zoo tomorrow.

 1. go
 2. went  
 3. will go
 4. are going

6, Tom has been selling cars ________.

 1. three years ago
 2. since three years
 3. for three years ago
 4. for three years

7, Mary __________ badminton twice a week.

 1. plays
 2. have played
 3. is playing
 4. played

8, He__________ breakfast this morning.

Xem thêm: Bài Tập 12 Thì Trong Tiếng Anh: 100+ Câu Hỏi Cơ Bản – Nâng Cao

 1. haven’t eaten
 2. didn’t eat
 3. doesn’t eat
 4. will eat

9, Alex __________ for the examination now.

 1. studies
 2. studied
 3. is studying
 4. will study

10, _____ you ever been to lớn Portugal?

 1. Do
 2. Did
 3. Will
 4. Have

Bài 3: Chọn kể từ vô bảng và phân chia trúng dạng của động kể từ vô vị trí trống

work play have    invite watch  

wash rain  visit Like  do

 1. He_______ 7 days a week.
 2. They__________ má to lớn their buổi tiệc ngọt yesterday.
 3. I wake up early and__________a shower.
 4. The children__________ games in the living room at the moment.
 5. Sarah __________ the dishes now.
 6. Look! It’s__________.
 7. Laura __________ coffee.
 8. Alex usually __________ movies at the cinema.
 9. I __________ my homework tomorrow.
 10. They__________ their grandparent every summer.

Bài tập luyện nâng cao

Bài 1: Điền vô dù rỗng dạng trúng của kể từ vô ngoặc

 1. By the time they came, we __________ (wait) for hours.
 2. If Ross __________ (study) harder, he would have passed the exam.
 3. I wish I __________ (know) about that book earlier.
 4. If it __________ (rain) tomorrow, we won’t go to lớn the park.
 5. He asked má if I __________ (want) to lớn travel abroad.
 6. Rachael was going to lớn the mall when Joey__________(see) her yesterday.
 7. We had to lớn catch a xe taxi because the bus __________ (arrive) late.
 8. By this time next year, I __________ (graduate) from university.
 9. I __________ (work) here since 2010.
 10. He__________  (wait) for you all day.

Bài 2: Chọn đáp án đúng đắn nhất cho tới từng câu sau

1, If I _______ her, I will say hello.

 1. see
 2. saw
 3. have seen
 4. will see

2, They _______ the project yet.

 1. started
 2. starts
 3. haven’t start
 4. didn’t start

3, When I last saw him, he_______ in Paris.

 1. stayed
 2. was staying
 3. stays
 4. had stayed

4, I realized that my purse_______.

 1. stolen
 2. was stolen
 3. steal
 4. had been stolen

5, The roof _______ at the moment so sánh be careful.

 1. is repairing
 2. is being repaired
 3. was repaired
 4. repaired

6, Gwen_______ a better job in the company last week

 1. gives
 2. gave
 3. was given
 4. will be given

7, Lunch_______ before I arrived.

 1. had been cooked
 2. cooked
 3. is cooked
 4. will have been cooked

8, That tall building_______ by many people in the future.

 1. will be visited
 2. are visited
 3. was visited
 4. will visit

9, We _______ each other since last year.

 1. saw
 2. haven’t seen
 3. see
 4. will see

10, They_______ the assignment before the deadline from last week.

 1. had finished
 2. finished
 3. finish
 4. were finished

Bài 3: Tìm và sửa lỗi sai trong những câu sau

 1. I have been studying Spanish since five years.
 2. He goes to lớn the pool every week, but last week he doesn’t go.
 3. By the time Monica arrived, we were waiting for two hours.
 4. They will have finish their assignment by tomorrow.
 5. Yesterday, I saw Ross while he walks in the park.
 6. She has been living in Paris for two years ago.
 7. They will go to lớn the concert last night.
 8. We are studying for the examination yesterday.
 9. By the time he arrived, they already leave.
 10. He asked má if I have seen the movie.

Đáp án

Đáp án bài xích tập luyện cơ bản

Bài 1:

 1. plays
 2. visited          
 3. will watch     
 4. is studying    
 5. were having
 6. Will-visit
 7. haven’t finished                    
 8. will go          
 9. had been waiting
 10. Did-go

Bài 2:

1, A 2, B 3, D 4, A 5, C
6, D 7, A 8, B 9, C 10, D

Bài 3:

 1. works
 2. invited
 3. had
 4. are playing
 5. is washing
 6. raining
 7. likes
 8. watches
 9. will do
 10. visit

Đáp án bài xích tập luyện nâng cao

Bài 1:

 1. had been waiting
 2. had studied
 3. had known
 4. rains
 5. wanted
 6. saw
 7. arrived
 8. will have graduated
 9. have been working
 10. has waited

Bài 2:

1, A 2, C 3, B 4, D 5,B
6, C 7, A 8, A 9, B 10, A

Bài 3:

Xem thêm: Giáo án bàn tay nặn bột môn TNXH lớp 3

 1. since => for
 2. doesn’t go => didn’t go
 3. were waiting => had been waiting
 4. will have finish => will have finished
 5. walks => was walking
 6. two years ago => two years
 7. will go => went
 8. are studying => studied
 9. already leave => had already left
 10. have seen => had seen

Ngoài những bài xích rèn luyện khuôn mẫu phía trên, các bạn cũng hoàn toàn có thể ôn tập luyện tăng nằm trong tệp tin bài xích tập luyện 12 thì vô giờ Anh kèm cặp đáp án cụ thể của Edmicro với 100+ thắc mắc.

Mong rằng với những bài xích tập luyện 12 thì vô Tiếng Anh, Ôn luyện tiếp tục giúp đỡ bạn được thêm tư liệu xem thêm về phần ngữ pháp này. Hãy nằm trong theo đuổi dõi bọn chúng bản thân với những nội dung bài viết có lợi không giống nhé!

XEM THÊM: 

 • Lộ Trình Học Ngữ Pháp Tiếng Anh: 3 Giai Đoạn Đi Từ Cơ Bản
 • App Học Ngữ Pháp Tiếng Anh – Giải Pháp Cho Người Mất Gốc Hiệu Quả Nhất

BÀI VIẾT NỔI BẬT


Hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025

Thực hiện Công văn số 958/SGDĐT-KTKĐ ngày 04/4/2024 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng về việc triển khai công tác tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024 - 2025, Phòng Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các trường triển khai công tác tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024 - 2025

thi giáo viên giỏi môn thể dục

Tìm kiếm thi giáo viên giỏi môn thể dục, từ khóa thi giáo viên giỏi môn thể dục YOPO.VN - Diễn đàn tài liệu, giáo án, bài giảng, đề thi hàng đầu VIỆT NAM!