Module bồi dưỡng thường xuyên Tiểu học - Module 13: Kỹ năng lập kế hoạch bài học theo hướng dạy học tích cực

Nội dung Text: Module tu dưỡng thông thường xuyên Tiểu học tập - Module 13: Kỹ năng lập plan bài học kinh nghiệm theo phía dạy dỗ học tập tích cực

 1. PHÙNG NHƯ THỤY MODULE TH 13 KÜ n¨ng lËp kÕ ho¹ch bµi häc theo đuổi h−íng d¹y häc tÝch cùc KÜ N¡NG LËP KÕ HO¹CH BµI HäC THEO H¦íNG D¹Y HäC TÝCH CùC | 29
 2. A. GIỚI THIỆU TỔNG QUAN L!p k% ho(ch bài bác h-c là m0t công vi6c quan tiền tr-ng c;a ngh< d(y h-c. Công vi6c này còn có thB ví vDi công vi6c thi%t k% c;a ngEFi kG sE. L!p k% ho(ch bài bác h-c là m0t y%u tI quan tiền tr-ng vô d(y h-c phân phát huy tính tích cKc và tELng tác c;a h-c sinh. Module này sO thực hiện rõ rệt cơ hội phân lo(i, triBn khai và thi%t k% mSi lo(i bài bác h-c theo đuổi hEDng đẩy mạnh tính tích cKc h-c t!p c;a h-c sinh. N0i dung chELng trình giáo dVc WEXc thB hi6n cV thB nhYt và WZy W; nhYt trong số bài bác h-c và ho(t W0ng giáo dVc. Do v!y, WB gi\ng d(y tIt n0i dung giáo dVc, nhà giáo ph\i chu^n b_ kG k% ho(ch d(y h-c, hoặc còn g-i là thi%t k% giáo án. K% ho(ch d(y h-c là b\n thi%t k% sE ph(m mang đến m0t bài bác h-c, vô Wó thB hi6n n0i dung và phELng pháp d(y h-c, mVc xài, ý Wc sE ph(m c;a nhà giáo. K% ho(ch d(y h-c là s\n ph^m sE ph(m W0c Wáo c;a giáo viên; qua loa k% ho(ch d(y h-c, với thB nh!n bi%t WEXc trình W0 khoa h-c, kinh nghi6m sE ph(m và ý thec ngh< nghi6p c;a nhà giáo. K% ho(ch d(y h-c là công cV WB nhà giáo lên lDp. SK trở nên b(i c;a giF d(y phV thu0c rYt nhi
 3. Vì v$y, vi(c h+,ng d0n nhà giáo l$p k7 ho8ch d8y h9c theo đuổi h+,ng d8y h9c tích c=c là h7t s@c cAn thi7t. Module này sE hùn nhà giáo bi7t cách l$p k7 ho8ch d8y h9c mIt bài bác h9c cJ thK theo đuổi h+,ng d8y h9c tích c=c. Module gLm 5 nIi dung chủ yếu sau: — Khái ni(m cộng đồng vR l$p k7 ho8ch d8y h9c theo đuổi h+,ng đẩy mạnh tính tích c=c h9c t$p cSa h9c sinh. — Các b+,c thi7t k7 k7 ho8ch bài bác h9c theo đuổi h+,ng đẩy mạnh tính tích c=c h9c t$p cSa h9c sinh. — Cách triKn khai lo8i bài bác xây d=ng ki7n th@c m,i. — Cách triKn khai lo8i bài bác luy(n t$p. — Th=c hành thi7t k7 mIt sY bài bác vô môn Toán tiKu h9c. B. MỤC TIÊU H!c xong xuôi module này, h!c viên với kh6 n7ng: — Phân bi(t \+]c những lo8i bài bác h9c ^ tiKu h9c và yêu thương cAu cSa m_i lo8i bài bác h9c. — Bi7t cơ hội triKn khai m_i lo8i bài bác h9c bên trên l,p theo đuổi h+,ng d8y h9c phát huy tính tích c=c cSa h9c sinh. — Nêu \+]c những b+,c, yêu thương cAu thi7t k7 k7 ho8ch bài bác h9c theo đuổi h+,ng phát huy tính tích c=c h9c t$p cSa h9c sinh. KÜ N¡NG LËP KÕ HO¹CH BµI HäC THEO H¦íNG D¹Y HäC TÝCH CùC | 31
 4. C. NỘI DUNG Nội dung 1 KHÁI NIỆM CHUNG VỀ LẬP KẾ HOẠCH DẠY HỌC THEO HƯỚNG DẠY HỌC PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC HỌC TẬP CỦA HỌC SINH Hoạt động: Tìm hiểu định nghĩa cộng đồng về lập plan dạy dỗ học theo phía dạy dỗ học tập đẩy mạnh tính tích cực kỳ tiếp thu kiến thức của học tập sinh I. NHIỆM VỤ B!n $ã t'ng l*p k- ho!ch d!y h3c, ho5c với th7 $ã $3c nh8ng tài li;u v> l*p k- ho!ch d!y h3c theo đuổi h@Ang d!y h3c tích cCc. Hãy nhA l!i, trao $Hi vAi $Ing nghi;p $7 thCc hi;n mKt sM nhi;m vN sau: — K- ho!ch d!y h3c là gì? — Ý nghUa cVa l*p k- ho!ch d!y h3c. — Phân bi;t k- ho!ch d!y h3c theo đuổi h@Ang d!y h3c tích cCc vAi giáo án truy>n thMng. — Yêu c]u cVa mKt b^n k- ho!ch d!y h3c theo đuổi h@Ang d!y h3c tích cCc. II. THÔNG TIN PHẢN HỒI 1. Khái niệm về lập plan dạy dỗ học K- ho!ch d!y h3c (hay còn g3i là thi-t k- giáo án) là k- ho!ch (hay giáo án) cVa mKt ti-t h3c th7 hi;n tinh nghịch th]n cb b^n cVa ch@bng trình môn h3c, th7 hi;n $@dc mMi liên h; h8u cb gi8a mNc xài, nKi dung, ph@bng pháp và k-t qu^, $@dc g3i là 4 trở nên tM cb b^n cVa bài bác h3c. L*p k- ho!ch d!y h3c là xây dCng k- ho!ch d!y h3c mang đến mKt bài bác h3c cN th7, th7 hi;n mMi quan tiền h; t@bng tác gi8a nhà giáo vAi h3c sinh, gi8a h3c sinh vAi h3c sinh nhim hùn h3c sinh $!t $@dc nh8ng mNc xài cVa bài bác h3c. 32 | MODULE TH 13
 5. 2. Ý nghĩa của lập plan dạy dỗ học B!t kì m't bài bác h,c này c0ng c2n th3i gian giảo chu6n b7, ngay lập tức c: Lúc sách giáo khoa hoặc tài li>u c?a bài bác h,c ngày hôm Aó Aã với sDn thì th3i gian giảo lEp kG hoHch dHy h,c c0ng vKn Aóng m't tầm quan trọng r!t quan tiền tr,ng vô vi>c Ong dPng nhQng nguRn tài li>u !y vô bài bác gi:ng m't cơ hội khoa h,c. LEp kG hoHch dHy h,c với m't tầm quan trọng AUc bi>t quan tiền tr,ng, bVi nó hùn giáo viên qu:n lí th3i gian giảo giành cho mZi A[n v7 bài bác h,c A\]c t^t h[n. Quan tr,ng h[n, lEp kG hoHch dHy h,c với tác dPng vHch đi ra rõ nét A[n v7 bài bác h,c c2n A\]c chú tr,ng — ph2n tr,ng tâm tuy nhiên h,c sinh bct bu'c ph:i biGt — td Aó nhà giáo se df dàng h[n vô vi>c Aigu chhnh sườn th3i gian giảo, ting gi:m n'i dung gi:ng dHy Aj Ag chống những tr\3ng h]p thiGu th3i gian giảo, thda th3i gian… M't kG hoHch dHy h,c t^t se cung c!p mang đến nhà giáo m't h\mng Ai rõ ràng. Nó nh\ m't th3i khoá biju và b:n AR dKn A\3ng mang đến h\mng Ai c?a m't tiGt h,c vEy. KG hoHch dHy h,c cung c!p mang đến nhà giáo m't nguRn tham ô kh:o. KG hoHch dHy h,c chh đi ra n'i dung c?a bài bác h,c và hùn A:m b:o trEt tp khoa h,c c?a vấn đề, A\a đi ra kq ning h,c tEp A\]c sr dPng vô gi3 và các ph\[ng ti>n hZ tr] c2n thiGt theo đuổi yêu thương c2u. Vi>c cung c!p vấn đề theo m't trEt tp khoa h,c se hùn h,c sinh hiju và nhm nhQng vấn đề Aó m't cơ hội khoa h,c. LEp kG hoHch dHy h,c theo đuổi h\mng dHy h,c tích cpc hỗ trợ cho gi3 h,c đẩy mạnh A\]c tính tích cpc, tp giác, ch? A'ng, sáng sủa tHo c?a c: giáo viên và h,c sinh nhum nâng lên tri thOc, bRi d\vng ning lpc h]p tác, ning lpc vEn dPng tri thOc vô thpc tifn, bRi d\vng ph\[ng pháp tp h,c, tác A'ng tích cpc AGn t\ t\Vng, tình c:m, Aem lHi hOng thú h,c tEp mang đến ng\3i h,c. 3. Phân biệt plan dạy dỗ học tập theo phía dạy dỗ học tập tốt với giáo án truyền thống DHy và h,c tích cpc Aòi hxi ng\3i nhà giáo ph:i Aóng tầm quan trọng là ng\3i thiGt kG, ty chOc, h\mng dKn những hoHt A'ng A'c lEp hoUc theo đuổi group nhx Aj h,c sinh tp lpc chiGm lqnh n'i dung h,c tEp, ch? A'ng AHt A\]c các KÜ N¡NG LËP KÕ HO¹CH BµI HäC THEO H¦íNG D¹Y HäC TÝCH CùC | 33
 6. m!c xài ki)n th,c, k. n/ng, thái 23 theo đuổi yêu thương c7u c8a ch:;ng trình. Tr:@c ê, theo đuổi quy mô dCy hDc th! 23ng, nhà giáo 2óng tầm quan trọng thông báo, giIng giIi ki)n th,c, truyJn th! m3t chiJu, sL d!ng ph:;ng pháp dCy hDc thuy)t trình là chủ yếu, nhà giáo ch8 y)u 23c thoCi; còn hDc sinh th! 23ng ti)p thu bRng cơ hội ghi nh@ công cụ, hDc thu3c lòng. STi m@i ph:;ng pháp dCy hDc theo đuổi h:@ng tích cUc hoá hoCt 23ng nhVn th,c c8a hDc sinh 2òi hWi hDc sinh phIi tU mò mẫm ki)m, tò mò ki)n th,c d:@i sU tT ch,c, h:@ng dXn c8a nhà giáo trải qua viZc ph[i h\p những ph:;ng pháp dCy hDc truyJn th[ng v@i những ph:;ng pháp dCy hDc tích cUc, sL d!ng những ph:;ng tiZn dCy hDc hiZn 2Ci với ,ng d!ng công nghZ vấn đề. Chính vì như thế vVy, cơ hội lVp k) hoCch dCy hDc theo đuổi h:@ng 2Ti m@i ph:;ng pháp dCy hDc c^ng với nhiJu 2Ti m@i: Ph"#ng pháp truy-n th.ng /0i m3i theo đuổi h"3ng tích c8c 1. Xác &'nh m+c xài 1. Xác &'nh m+c tiêu — M!c xài giIng dCy. — M!c xài hDc tVp. — M!c xài cộng đồng. — M!c xài phân phát trien. — M!c xài ao ước mu[n 2Ct t@i. — M!c xài phân hoá. — M!c xài khI ganh đua, c/n c, 2e 2ánh giá chỉ. 2. So3n n4i dung 2. So3n n4i dung — TVp trung vô hoCt 23ng c8a — TVp trung vô hoCt 23ng c8a hDc sinh. giáo viên. — HoCt 23ng hDc → hoCt 23ng dCy. — HoCt 23ng dCy → hoCt 23ng hDc. — Giáo viên ↔ hDc sinh → ki)n th,c + — tin tức tc nhà giáo → hDc sinh. ph:;ng pháp. — HDc sinh ↔ hDc sinh. 3. Trên l;p 3. Trên l;p — Giáo viên hoCt 23ng là chủ yếu. — HDc sinh hoCt 23ng là chủ yếu. — Giáo viên thuy)t trình, giIng giIi. — HDc sinh thUc hiZn những công viZc 23c lVp/ — HDc sinh th! 23ng nghe, ghi. theo đuổi group. — Giáo viên tT ch,c, h:@ng dXn những hoCt 23ng c8a hDc sinh. 34 | MODULE TH 13
 7. 4. Yêu cầu của một plan dạy dỗ học tập theo phía dạy dỗ học tập tích cực + Th$ hi&n ()*c m-c xài c1a ch)3ng trình. + Chú ý (;n vi&c đẩy mạnh tính tích cAc c1a hBc sinh. + Th$ hi&n ()*c (D c)3ng c1a nEi dung bài bác giIng. + Th$ hi&n ()*c vi&c tJ chKc hoMt (Eng c1a hBc sinh vô giN hBc. + PhIi sP d-ng dQ dàng Lúc lên lTp. + PhIi mang tính chất chUt mV. Nội dung 2 CÁC BƯỚC THIẾT KẾ KẾ HOẠCH BÀI HỌC THEO HƯỚNG PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC HỌC TẬP CỦA HỌC SINH MỤC TIÊU: Sau Lúc hoàn thiện nEi dung này, ng)Ni hBc với khI nZng: — N^m ()*c những b)Tc thi;t k; k; hoMch mEt bài bác hBc. — N^m ()*c m-c xài vô dMy hBc tích cAc. — Bi;t cơ hội chu`n thân phụ vô dMy hBc tích cAc. — Bi;t cơ hội tJ chKc những hoMt (Eng vô dMy hBc tích cAc. TIẾN TRÌNH: Hoạt động 1: Tìm hiểu tiềm năng bài bác học I. NHIỆM VỤ BMn hãy nghiên cKu tài li&u (K; hoMch mEt bài bác hBc, Sách nhà giáo...) và ()a đi ra mEt sf vấn đề sau: — M-c xài c1a bài bác hBc là gì? — TMi sao phIi vi;t m-c xài bài bác hBc? — Phân bi&t m-c xài vô dMy hBc tích cAc và vô dMy hBc th- (Eng. BMn với th$ trao (Ji vTi (kng nghi&p vD nhlng ý ki;n c1a bản thân. KÜ N¡NG LËP KÕ HO¹CH BµI HäC THEO H¦íNG D¹Y HäC TÝCH CùC | 35
 8. II. THÔNG TIN PHẢN HỒI Vi"c xác '(nh m,c xài c0a bài bác h4c c5n ph7i c8n c9 vô Chu=n ki?n th9c, kA n8ng 'ã 'DEc quy '(nh vô chDIng trình gKm ki?n th9c, kA n8ng và thái 'L c5n tạo hình M h4c sinh sau bài bác h4c. Tuy nhiên, 'Q xác '(nh m,c xài bài bác h4c, c5n phân bi"t 'DEc m,c 'ích và m,c xài. M,c 'ích và m,c xài 'Uu muVn trình bày tXi k?t qu7 hDXng '?n c0a mLt quá trình thYc hi"n mLt công vi"c này 'ó. M,c 'ích là muVn trình bày tXi k?t qu7 hDXng '?n mLt cơ hội bao quát, dài h]n, với tính chi?n lDEc. Ví d,: m,c 'ích c0a nUn giáo d,c Vi"t Nam t` ni '?n n8m 2020... M,c xài là muVn trình bày tXi mLt k?t qu7 c, thQ, ngcn h]n, với thQ ']t 'DEc vô thdi gian giảo ngcn, tự cá thể hoec tfp thQ nhg thYc hi"n, ví d,: m,c tiêu bài bác h4c, m,c xài chDIng... Nói cách thứ hai, m,c xài là trình bày vU vi"c ngDdi h4c sh nhD th? này hoec với kh7 n8ng thực hiện 'DEc gì sau khoản thời gian k?t đôn đốc bài bác h4c. Theo quan tiền 'iQm “công ngh"” thì m,c xài là “'5u ra”, là “s7n ph=m”, t9c cmng là loại 'ích c, thQ c0a mLt quy trình hoặc mLt công 'o]n s7n xunt. M,c xài là cI sM 'Q 'ánh giá chỉ k?t qu7 cuVi nằm trong, vì như thế vfy c5n ph7i xác '(nh m,c xài c, thQ, rõ nét, phù hEp. Theo quan tiền 'iQm “d]y h4c hDXng vô h4c sinh” thì m,c xài 'U đi ra là cho h4c sinh ch9 ko ph7i mang đến nhà giáo. Vì vfy, ph7i vi?t: “H4c xong xuôi bài này, h4c sinh ph7i: Xác '(nh 'DEc...”, ko vi?t: D]y bài bác này, giáo viên ph7i: Xác '(nh 'DEc...”. — Khi lfp k? ho]ch mLt bài bác d]y, c5n xác '(nh m,c xài c0a bài bác, bMi lh: + Giúp 'ánh dnu mang đến quy trình d]y t` 'iQm khMi '5u '?n 'iQm k?t đôn đốc. + Giúp ngDdi d]y với thQ lYa ch4n phDIng pháp và kA thuft d]y h4c phù hEp. + T]o 'iUu ki"n mang đến vi"c chu=n b( giáo án 'DEc tVt hIn. + Giúp mang đến vi"c 'ánh giá chỉ k?t qu7 bài bác d]y, hoặc vi"c 'ánh giá chỉ l]i m,c tiêu c0a bài bác d]y. — M,c xài c, thQ: C5n ph7i với thân phụ y?u tV cnu thành: + Làm gì: Mô t7 hành 'Lng tuy nhiên ngDdi h4c với kh7 n8ng thực hiện 'DEc sau khi 'DEc truyUn ']t ki?n th9c (cuVi bài bác h4c). 36 | MODULE TH 13
 9. ! di%n '(t 'i*u này, ph1i người sử dụng những '6ng t7 hành '6ng với th! quan tiền sát '
 10. M!c xài vô d-y h0c th! 12ng M!c xài vô d-y h0c tích c4c Các m%c xài c*n ,-t ,./c c0a h3c Các m%c xài ,./c biEu ,-t bFng các sinh ch.a ,./c l./ng hoá, khó khăn quan tiền ,Gng tH hành ,Gng c% thE, với thE l./ng sát ,./c và ko “cân, ,ong, ,o, hoá và để ý, “,o”, “,Am” ,./c. ,Am” ,./c. Hoạt động 2: Tìm hiểu phương tiện đi lại dạy dỗ học I. NHIỆM VỤ B-n hãy nghiên cLu tài liMu và mang đến biAt mGt sN vấn đề sau: — LiMt kê mGt sN ph.Sng tiMn d-y h3c th.Ung người sử dụng W tiEu h3c. — X.a đi ra mGt vài ba ph.Sng tiMn d-y h3c tZ thực hiện tuy nhiên nhà giáo với thE s[ d%ng vô bài bác h3c. B-n với thE trao ,\i v]i ,^ng nghiMp v_ nh`ng ý kiAn c0a bản thân. II. THÔNG TIN PHẢN HỒI — Các ph.Sng tiMn và h3c liMu ,./c ho-ch ,cnh theo đuổi thân phụ tiêu chuẩn cS bfn sau: + Có nh`ng yAu tN m]i, ko ngang bFng và càng ko ,./c túng nàn hSn tình tr-ng thông th.Ung. Các ph.Sng tiMn thông th.Ung phfi với bit cL khi này, W bit cL môn và bài bác h3c này nh. bfng, sách giáo khoa, th.]c tính, những d%ng c% h3c tkp bao g^m th.]c kl, cây viết, vW, giiy… thì ,.Sng nhiên phfi chunn bc. Nh.ng Lúc thiAt kA bài bác h3c thì tr3ng tâm là ho-ch ,cnh nh`ng ph.Sng tiMn và h3c liMu ,pc thù oán c0a bài bác ,ó. + X./c xác ,cnh v_ chLc nrng mGt cơ hội c% thE. Nghsa là mti thL hàm chLa giá chỉ trc gì và Lúc s[ d%ng thì nó với tác d%ng gì. ChLc nrng ,./c quy ,cnh trở nên 3 nhóm: ht tr/ nhà giáo, ht tr/ h3c sinh, ht tr/ ,^ng thUi cf giáo viên và h3c sinh. Trong mti group nh. vky, c*n phân biMt nh`ng chLc nrng c% thE hSn n`a. Chwng h-n, những ph.Sng tiMn ht tr/ nhà giáo g^m những lo-i: cung cip t. liMu tham ô khfo, h.]ng dxn gifng d-y, tr/ hùn lao ,Gng thE chit, ht tr/ phú tiAp và t.Sng tác gi`a th*y và trò, t-o lkp môi tr.Ung và ,i_u kiMn s. ph-m… Nh`ng ph.Sng tiMn ht tr/ h3c sinh czng 38 | MODULE TH 13
 11. với nhi&u lo*i +,-c phân chia theo đuổi ch1c n2ng: h5 tr- mò mẫm ki:m và khai thác vấn đề, sA kiBn, minh ho*; công cD ti:n hành ho*t +Eng (nhGn th1c, phú ti:p, quJn lí); h5 tr-, t,Mng tác vNi nhà giáo và vNi nhau; tr- hùn lao +Eng thQ chRt; h,Nng dTn hUc tGp;… + Có hình th1c vGt chRt cD thQ. Tiêu chí này +òi h]i sA xác +_nh rõ rệt ràng v& bJn chRt vGt lí, t1c là lo*i vGt liBu, kích th,Nc, cRu t*o, sb l,-ng, khbi l,-ng, màu sắc scc, hình d*ng… và nhdng +ec +iQm kf thuGt khác; v& bJn chRt sinh hUc và tâm lí, t1c là nhdng +ec +iQm với tương quan +:n th_ giác, thính giác, những cJm giác trình bày cộng đồng, +:n s1c khoh, thQ hình và vGn +Eng, +:n những quy trình trí tuB, xúc cJm và tính tích cAc cá nhân; v& bJn chRt xã hEi, t1c là nhdng +ec +iQm thjm mf, v2n hoá, +*o +1c, chủ yếu tr_… — Các ph,Mng tiBn và hUc liBu th,lng +,-c thi:t k: theo đuổi mEt sb quy tcc sau: + Tuân thm nguyên vẹn tcc thi:t k: và sn dDng vbn với cma ph,Mng tiBn n:u +ó là ph,Mng tiBn kf thuGt và thi:t b_ công nghiBp, nh,ng với thQ khai thác thêm thắt nhdng ch1c n2ng cD thQ cma ph,Mng tiBn n:u +i&u +ó ko làm nó h, h*i. + H5 tr- triBt +Q cho những mDc +ích ho*t +Eng cma nhà giáo bên trên nhi'u m*t: khai quật và phân tách nEi dung hUc tGp, áp dDng ph,Mng pháp, biBn pháp và kf thuGt d*y hUc, +ánh giá chỉ, tp ch1c, quJn lí lNp… phù h-p vNi mDc xài bài bác hUc. + Chm y:u +óng tầm quan trọng công cD vô ho*t +Eng cma ng,li hUc, t1c là có tính t./ng tác cao ch1 ko chr +Q minh ho* và ch1a +Ang vấn đề. + Tính +a d*ng và tiBn sn dDng cma ph,Mng tiBn, tr,Nc h:t là 4a n5ng. Không nên l*m dDng mEt chmng lo*i hoặc kiQu ph,Mng tiBn, kQ cJ nhdng th1 rRt hiBn +*i, chtng h*n: phun m&m giáo dDc, tài liBu +iBn tn, camera kf thuGt sb... + LAa chUn ,u tiên nhdng ph,Mng tiBn và hUc liBu ph7 bi9n, thông th.
 12. trích &o(n sách vở hoặc giành /nh, trích &o(n b1ng hoặc &3a thu thanh, b1ng hoặc &3a hình, những quy mô t9 xây d9ng, những &< ho( t9 thi=t k=, những tài liAu t9 sCu tDp, những &< vDt sGn với xung xung quanh. HiAn ni, câu hLi và phi=u hMc tDp là nhNng phCOng tiAn rPt với hiAu qu/ &Q tR chSc những biAn pháp d(y hMc tích c9c hoá bên trên cO sU những k3 thuDt thông thCVng nhC lVi trình bày, thông tin cẩn, s9 kiAn, th/o luDn, nghiên cSu, &iWu tra, luyAn tDp... nhCng l(i chCa &CXc quan hoài &úng mSc. Chu#n b' vô d-y h/c th1 23ng Chu#n b' vô d-y h/c tích c5c LiAt kê những &< người sử dụng d(y hMc c\a LiAt kê &< người sử dụng d(y hMc mang đến nhà giáo, cá giáo viên. nhân và group hMc sinh. HC]ng d^n hMc sinh thực hiện bài bác tDp HC]ng d^n hMc sinh chu_n b` bài bác hMc vW mái ấm. (chu_n b` bài bác, thực hiện bài bác tDp, th9c hành k3 n1ng gbn ki=n thSc v]i th9c ticn, &Mc tài liAu và chu_n b` &< người sử dụng hMc tDp cdn thi=t). Sg dhng phii hXp những phCOng pháp Sg dhng phii hXp những phCOng pháp d(y d(y hMc, những hình thSc, những k3 thuDt hMc, những hình thSc, những k3 thuDt d(y hMc d(y hMc thCVng &On &iAu, ch\ y=u tích c9c không giống nhau. là “&Mc”, “chép”, “thuy=t trình”. Hoạt động 3: Tìm hiểu việc kiến thiết nội dung học tập tập I. NHIỆM VỤ B(n hãy nghiên cSu tài liAu và mang đến bi=t mot si vấn đề sau: — Nguyên tbc thi=t k= noi dung hMc tDp. — stc trCng c\a phCOng pháp d(y hMc tích c9c. — Cách thi=t k= noi dung hMc tDp theo đuổi hC]ng d(y hMc tích c9c. — Phân biAt tR chSc ho(t &ong d(y hMc tích c9c và d(y hMc thh &ong. B(n với thQ trao &Ri v]i &
 13. II. THÔNG TIN PHẢN HỒI N"i dung bài bác d*y theo đuổi nguyên vẹn t1c ho*t 3"ng 345c hi6u là hình hài 3:i t45ng hoá c;a m>c xài, t@c là sB diCn 3*t m>c xài d4Di hình th@c các 3:i t45ng ho*t 3"ng (nhFn th@c, phú tiGp, quJn lí, vFn 3"ng th6 chMt, lao 3"ng, nghN thuFt, chOi, quan tiền hN xã h"i…). N"i dung bài bác d*y là 3:i t45ng c;a ho*t 3"ng hUc tFp. NGu m>c xài là ý th@c W nhà giáo và trong ch4Ong trình giáo d>c thì n"i dung là tYn t*i khách hàng quan tiền phía bên ngoài giáo viên và ch4Ong trình giáo d>c. Trong v\n bJn ch4Ong trình hoặc ngôn ng^ c;a nhà giáo ch_ với sB tế bào tJ n"i dung, không tồn tại n"i dung thBc sB. NGu ch_ lanh h"i 345c sB tế bào tJ này thì 3ó đó là hUc vbt, vì như thế lanh h"i sB tế bào tJ n"i dung trọn vẹn ch4a phJi là lanh h"i n"i dung và tMt nhiên ccng ch4a phJi là hUc. 1. Nguyên tắc tế bào miêu tả và kiến thiết nội dung tiếp thu kiến thức của bài bác dạy + Ch_ rõ rệt thBc chMt c;a quy trình, sB vFt hoặc sB kiNn tg nh^ng khía c*nh với th6 với th6 với c;a chúng: hình th@c, cMu trúc, lôgic, ch@c n\ng, thBc th6, 3jc 3i6m, dMu hiNu, hành động, 3"ng lBc, xu thG… Ví d>: 3jc 3i6m c;a hình thang; tính th6 tích hình h"p ch^ nhFt… Tg lâu, vô sách giáo khoa 3ã th6 hiNn rõ rệt quy t1c này qua loa cơ hội 3jt thương hiệu ch4Ong, bài bác và những m>c c;a bài bác hUc. + Tn ch@c với hN th:ng nh^ng trở nên phon c;a khái niNm vô toàn th6 m*ng khái niNm ch@a nó. Ví d>: tính chMt c;a tam giác vuông npm vô m*ng t@ giác — hình ch^ nhFt — tam giác — tam giác vuông. Thông th4rng v\n bJn sách giáo khoa và sách nhà giáo ccng trình bày và tế bào tJ khái niNm theo đuổi lôgic nhMt 3snh, chtng h*n theo đuổi con 34rng quy n*p hojc diCn dsch. Nh4ng mặc dù theo đuổi lôgic này thì vvn phJi 3"ng ch*m 3Gn m*ng khái niNm. Không th6 lanh h"i 345c những 3snh nghaa, khái niNm nGu ko lanh h"i nó vô tnng th6 nh^ng 3snh nghaa gon gci thu"c m*ng khái niNm. + DB kiGn 345c cMu trúc và tính chMt c;a những ho*t 3"ng tuy nhiên ng4ri hUc phJi thBc hiNn. Nói cách thứ hai, những ho*t 3"ng là môi tr4rng phía bên ngoài ch@a n"i dung hUc tFp. Hojc với th6 hi6u: N"i dung hUc tFp là 3:i t45ng c;a những ho*t 3"ng c;a ng4ri hUc. Cách tế bào tJ n"i dung con cái g5i đi ra 345c cMu KÜ N¡NG LËP KÕ HO¹CH BµI HäC THEO H¦íNG D¹Y HäC TÝCH CùC | 41
 14. trúc, c& c'u, tính ch't và c./ng 12 c3a những ho7t 12ng, nh.ng ko nh't thi;t ph=i 'n 1>nh những ho7t 12ng m2t cơ hội c@ng nhAc. CDn cE gAng quy chuyHn những trở nên phDn n2i dung trJu t.Kng trở nên sM tế bào t= hành 12ng hoNc kO nPng hành động, hoNc 1Ei t.Kng c=m tính. QiRu này 1ã 1.Kc những mái ấm khoa hTc phân tách r't chu 1áo Lúc trình diễn các giáo trình trình độ chuyên môn hoNc sách thường xuyên kh=o. QH thực hiện 1iRu này, ph=i có kO nPng s[ d\ng những quy mô, biHu tr.ng, 1] ho7, s& 1]… và bi;t lMa chTn kiHu lo7i, sE l.Kng nh_ng công c\ nh. th; 1H tế bào t= càng c\ thH càng tEt. M\c 1ích c3a d7y hTc tích cMc là nham phân phát triHn b ng./i hTc nPng lMc sáng sủa t7o, nPng lMc gi=i quy;t v'n 1R, tự 1ó 1R cao tầm quan trọng c3a ng./i hTc. HTc bang ho7t 12ng, trải qua ho7t 12ng c3a bản thân, ng./i hTc se chi;m lOnh ki;n th@c, tạo hình nPng lMc và nh_ng phfm ch't c3a ng./i lao 12ng. Giáo viên gi_ tầm quan trọng là ng./i th ch@c, h.ing djn, hùn 1k, t7o 1iRu kiln tEt mang đến hTc sinh với thH thMc hiln những ho7t 12ng hTc tmp m2t cách hilu qu=. 2. Một số đặc thù của cách thức dạy dỗ học tập tích cực D7y hTc trải qua th ch@c những ho7t 12ng mang đến hTc sinh, chú trTng rèn luyln ph.&ng pháp tM hTc. M2t vô nh_ng yêu thương cDu c3a d7y hTc tích cMc là khuy;n khích ng./i hTc tM lMc tò mò nh_ng 1iRu ch.a bi;t bên trên c& sb nh_ng 1iRu 1ã bi;t. Tham gia vô những ho7t 12ng hTc tmp, ng./i hTc 1.Kc 1Nt vô nh_ng tình huEng, 1.Kc trMc ti;p để ý, th=o lumn, trao 1hi, thực hiện thí nghilm, 1.Kc khuy;n khích 1.a đi ra những gi=i pháp gi=i quy;t v'n 1R Theo phong cách c3a bản thân, 1.Kc 12ng viên trình diễn quan tiền 1iHm riêng rẽ c3a mri cá thể. Qua 1ó, ng./i hTc ko nh_ng chi;m lOnh 1.Kc ki;n th@c mà còn phải phân phát huy 1.Kc tính tM ch3 và sáng sủa t7o với c& h2i 1.Kc b2c l2, rèn luyln. Th ch@c những ho7t 12ng hTc tmp mang đến hTc sinh ph=i trb trở nên trung tâm c3a quy trình giáo d\c. Giáo viên cDn bi;t lmp k; ho7ch d7y hTc 1H h.ing djn hTc sinh phân phát triHn những nPng lMc cDn thi;t vô cu2c sEng vô và ngoài mái ấm tr./ng, b hiln t7i ctng nh. vô t.&ng lai. 42 | MODULE TH 13
 15. D!y h%c bám sát những v-n /0 c1a th3c ti5n, áp d9ng ki
 16. quy#t v'n )*... và t-o môi tr34ng h7c t9p thân mật thi
 17. phân phát tri'n t) duy sáng sủa t/o, k3 n4ng t5 ch7c công vi:c, trình diễn k>t qu@ cAa hCc sinh. E' thFc hi:n G)Hc vi:c này, Lúc thi>t k> ho/t GIng d/y hCc, nhà giáo cKn ph@i thi>t k> những tình huLng hCc tMp sao mang đến kích ứng, lôi cuLn G)Hc sF nhập cuộc tích cFc, tF chA cAa ng)Qi hCc và G@m b@o nguyên vẹn tRc phân hoá vô d/y hCc. — Thi>t k> ho/t GIng hCc tMp coi trCng h)Vng dWn mò mẫm tòi: Vi:c thi>t k> ho/t GIng hCc tMp coi trCng h)Vng dWn mò mẫm tòi là hùn cho hCc sinh phân phát tri'n k3 n4ng gi@i quy>t v\n G] và nh\n m/nh r^ng hCc sinh với th' hCc G)Hc ph)`ng pháp hCc trải qua ho/t GIng. D\u hi:u Gbc tr)ng này còn có th' áp dcng ngay lập tức mang đến hCc sinh ti'u hCc n>u với sF giúp Gd cAa nhà giáo. MIt nhi:m vc hCc tMp tLt là nhi:m vc Gbt đi ra thách th7c GLi vVi ng)Qi hCc. Nhi:m vc tuy nhiên nhà giáo G)a đi ra tránh việc quá dg và chng ko nên quá khó khăn, bii lj n>u dg quá dg sj tạo ra mang đến ng)Qi hCc sF nhàm ngán, còn n>u quá khó khăn thì tạo ra tâm lí hoang mang và sợ hãi băn khoăn lRng, Gbc bi:t là tâm lí sH th\t b/i GLi vVi hCc sinh. Vì th> G' G/t G)Hc sF cân nặng b^ng thì những nhi:m vc cKn Ga d/ng và thi>t k> mang đến tkng GLi t)Hng, tkng trình GI hCc sinh vô Gi]u ki:n được chấp nhận. MIt nhi:m vc thách th7c sj t/o đi ra nhu cKu cKn hm trH GLi vVi hCc sinh. Khi thFc hi:n, nhà giáo cKn lưu ý để ý G' hm trH kpp thQi mang đến hCc sinh. SF hm trH cAa nhà giáo là nhrng can thi:p tích cFc. — Thi>t k> ho/t GIng d/y hCc k>t hHp vVi sF Gánh giá chỉ cAa thKy và tF Gánh giá chỉ cAa trò: Trong d/y hCc thc GIng, Gánh giá chỉ là vi:c cAa nhà giáo, hCc sinh là GLi t)Hng G)Hc Gánh giá chỉ. Eánh giá chỉ tMp trung vô k>t qu@ hCc tMp cAa hCc sinh qua loa Gi'm sL cAa những bài bác ki'm tra. Cách Gánh giá chỉ nh) vMy tự Gó, cơ hội hCc thc GIng, hCc vtt, hCc tA, hCc GLi phó vVi vi:c ki'm tra dWn G>n k>t qu@ d/y hCc G/t hi:u qu@ xoàng xĩnh, ko Gáp 7ng G)Hc nhu cKu cAa xã hIi. Trong d/y hCc tích cFc, vi:c Gánh giá chỉ ko chw nh^m mcc Gích nhMn Gpnh thFc tr/ng và Gi]u chwnh ho/t GIng hCc tMp cAa hCc sinh tuy nhiên còn KÜ N¡NG LËP KÕ HO¹CH BµI HäC THEO H¦íNG D¹Y HäC TÝCH CùC | 45
 18. !ng th'i t)o i+u ki.n nh/n 0nh th1c tr)ng và i+u ch6nh ho)t 7ng d)y c:a nhà giáo. T1 ánh giá chỉ là m7t hình thCc ánh giá chỉ tuy nhiên hDc sinh t1 liên h. phGn nhi.m vH ã th1c hi.n vJi những mHc xài c:a quy trình hDc t/p. HDc sinh sM hDc cơ hội ánh giá chỉ những nN l1c tiOn b7, nhìn l)i quy trình và phân phát hi.n nhRng iSm cGn thay cho Ti S trả ganh đua.n bUn thân mật. T1 ánh giá chỉ ko ch6 Xn thuGn là t1 bản thân mang đến iSm sY tuy nhiên còn là một s1 ánh giá chỉ nhRng nN l1c, quy trình và kOt quU, mCc 7 cao hXn là hDc sinh với thS phUn h!i l)i quá trình c:a bản thân. Cùng vJi t1 ánh giá chỉ, nhà giáo cGn thiOt kO ho)t 7ng S hDc sinh ánh giá chỉ l^n nhau, hoặc còn gDi là ánh giá chỉ “ !ng `ng”. bánh giá chỉ !ng `ng là m7t quy trình tuy nhiên trong ó những group hDc sinh nằm trong 7 tuTi hocc cùng lJp sM ánh giá chỉ kOt quU hDc t/p l^n nhau. PheXng pháp này ch: yOu dùng S hN trf hDc sinh vô quy trình hDc. Ví dH: Cjn cC vô kOt quU t1 ánh giá chỉ, ánh giá chỉ l^n nhau c:a hDc sinh và ánh giá chỉ c:a nhà giáo, mang đến thky a sY hDc sinh ko hiSu bài bác. Nhe v/y vkn + ct đi ra là vì hDc sinh ko hDc bài bác hoặc cơ hội d)y c:a nhà giáo chea phù hfp. Trên cX sm ó, nhà giáo cGn suy nghn và nhìn nh/n l)i cơ hội d)y c:a bản thân và i+u ch6nh k0p th'i. b!ng th'i hDc sinh cong coi l)i cơ hội hDc c:a bản thân. Nhe thO, kOt quU d)y và hDc chrc chrn sM efc nâng lên. 5. Phân biệt cơ hội tổ chức triển khai sinh hoạt vô dạy dỗ học tập tích cực kỳ và dạy dỗ học thụ động T! ch%c vô d,nó h.c th/ 01ng T! ch%c vô d,nó h.c tích c3c The'ng xukt phân phát ts n7i dung hDc t/p The'ng xukt phân phát ts mHc xài bài bác hDc trong sách giáo khoa. kOt hfp vJi vYn kinh nghi ngờ.m hiSu biOt c:a hDc sinh. T/p trung treJc hOt vô ho)t 7ng d)y T/p trung và nhkn m)nh vô ho)t c:a nhà giáo. 7ng hDc c:a hDc sinh, sau ó là ho)t 7ng d)y c:a nhà giáo nhtm hN trf ho)t 7ng hDc c:a hDc sinh. 46 | MODULE TH 13
 19. T! ch%c vô d,nó h.c th/ 01ng T! ch%c vô d,nó h.c tích c3c Ti"n trình d*y h,c th.c hi/n theo đuổi 5 Ti"n trình d*y h,c theo đuổi những ho*t ;Lng b45c lên l5p: :n ;
 20. Nội dung 3 CÁCH TRIỂN KHAI LOẠI BÀI XÂY DỰNG KIẾN THỨC MỚI MỤC TIÊU: Sau Lúc hoàn thiện n+i dung này, ng01i h2c với kh5 n6ng: — L:p ho?ch lo?i bài bác xây dDng ki>n thEc mGi. — NJm ho?ch n thEc mGi. TIẾN TRÌNH: Hoạt động 1: Tìm hiểu việc lập plan mang đến loại bài bác xây cất kiến thức mới I. NHIỆM VỤ B?n hãy nghiên cEu m+t sM bài bác d0Gi t m+t sM vấn đề sau: — Các b0Gc ho?ch mang đến lo?i bài bác xây dDng ki>n thEc mGi. — M+t sM l0u ý Lúc l:p k> ho?ch mang đến lo?i bài bác xây dDng ki>n thEc mGi. — Các ph0Xng pháp Lúc thDc hiYn vô bài bác xây dDng ki>n thEc mGi. B?n với thU trao

BÀI VIẾT NỔI BẬT


Đổi mới công tác kiểm tra, đánh giá theo hướng tiếp cận năng lực học sinh

Việc đổi mới công tác kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh đóng vai trò quan trọng, tạo động lực thúc đẩy đổi mới phương pháp dạy học, khích lệ phát triển năng lực học tập của học sinh, góp phần nâng cao chất lượng, đảm bảo mục tiêu giáo dục và đào tạo (GD và ĐT) theo tinh thần Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng...